GDPR och stadga

Till extraårsmötet 2020 presenterade styrelsen ett förslag på nya omarbetade stadgar för föreningen. Årsmötet antog förslaget med några små justeringar. De antogs slutligen av årsmötet 2021.

Här kan du ladda ned de aktuella stadgarna för Radioklubben Vasa.

Integritetspolicy och GDPR

I enlighet med gällande lagstiftning för personlig integritet måste varje organisation, som lagrar personuppgifter, ha en integritetspolicy som beskriver syfte, omfattning och avgränsningar för de personuppgifter som lagras. Radioklubben Vasa policy beskriver vilka personuppgifter vi lagrar, syftet med lagringen samt när gallring sker. Policyn beskriver också vad du, som medlem, ska göra för att begära utdrag om vad som finns lagrat för dig och för att rätta felaktigheter som du har upptäckt.

Följande register med personuppgifter hanteras hos Radioklubben Vasa

Medlemsregister och aktivlista

Här lagras medlemsnummer, namn, adress och telefonnummer. Medlem kan frivilligt lägga till mejladress. Dessa uppgifter lämnas inte ut till tredje part utan medlemmens medgivande. Medlemmars personnummer registreras inte.
Vidare registreras om medlemmen betalat medlemsavgiften samt om medlemmen har en särskild funktion i föreningen (exempelvis som styrelsemedlem). Registret gallras minst en gång per år, dock senast första maj, då uppgifter om medlemmar som lämnat föreningen raderas.
Syftet med lagringen är att möjliggöra administration av föreningen samt hantera utskick och avgifter. Uppgifter ur medlemsregistret lämnas inte ut till tredje part.

Bilder
Radioklubben Vasa fotograferar vid, evenemang och andra sammankomster. Dessa bilder kan användas på föreningens hemsida, föreningens medlemsblad samt tidskrift e-dioden.

Vill man att en specifik bild ska raderas, begär man det hos styrelsen för Radioklubben Vasa.

Allmänt

För alla våra typer av register gäller att en medlem äger rätt att begära uppgift om vad som finns lagrat om personen.
Vidare finns rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade samt att få sina uppgifter helt raderade. Den som begär radering ska upplysas om att medlemskap inte längre ett möjligt alternativ och att deltagande i sammankomst inte heller är möjligt. Begäran om utdrag, rättelse eller radering ska ställas skriftligen till styrelsen för Radioklubben Vasa. Med hänvisning till historiska skäl kommer tryckta alster, t ex medlemslistor och liknande, inte att korrigeras eller kasseras.